• PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ARKONA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

   •  

                Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz dyrekcji w celu

    zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową „Arkona”  od 1 września 2020 r.  w szczególności działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

     

    Na podstawie:

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356)

     

     

    ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

    1. Dyrektor szkoły:
     1. organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń MEN oraz GIS;
     2. współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
     3. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
      z powierzonymi im obowiązkami
     4. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w szkole;
     5. kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowych u ich dziecka;
     6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
     7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
     8. informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w szkole);
     9.  zapewnia pracownikom i uczniom środki do dezynfekcji rąk;
     10. może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasady przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej);
     11.  na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń;
     12. wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.

     

    ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

     

    1. W szkole mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    1. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:
    1. instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;
    2. dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego (zobowiązuje się pracowników sprzątających
     o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników)
    1. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do ich dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
    2. W szkole zapewniono dodatkowe kosze przeznaczone na odpady wytworzone w czasie pandemii (rękawiczki, maseczki itp.).
    3. Przy sekretariacie wywieszone zostały numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych
    4. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk, który znajduje się przed wejściem do pomieszczenia.
    5. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia/ zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej Arkona w Siemianowicach Śląskich” wprowadzoną odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

     

    Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

    1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze szkoły tylko przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
    2. Zaleca się by rodzice uczniów odprowadzali dzieci tylko do drzwi wejściowych szkoły.
    3. Każda osoba z zewnątrz (w tym rodzic dziecka) wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
    1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły;
    2. do zakrywania ust i nosa (maseczka/przyłbica).
    1. W przypadku zauważenia u ucznia, dziecka lub pracownika niepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym.
    2. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców oraz pracowników. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
    3. Jeżeli pomiar temperatury wynosi powyżej 37,4 C rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka ze szkoły.
    4. Podczas przerw zaleca się przebywanie na terenie boiska i ogrodu szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
    5. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

      

    Sale gimnastyczne

    1. W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
    2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego zaleca się nie przeprowadzanie gier i zabaw  kontaktowych.
    3. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć jest dezynfekowany przez nauczyciela wychowania fizycznego.
    4. Wychowawca oraz nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informują uczniów o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

     

    Szatnia

    1. Szkoła dysponuje 2 szatniami dla wyznaczonych klas. Na parterze dla klas I-II, w części piwnicznej klasy III – VIII.
    2. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego dezynfekowania rąk.
    3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów o zasadach korzystania
     z szatni szkolnej.

     

    Zajęcia świetlicowe

    1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
    2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w dwóch salach dydaktycznych lub na terenie ogrodu szkoły.
    3. W salach umieszcza się środki do dezynfekcji rąk.
    4. Świetlicę należy wietrzyć:
    1. nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
    2. za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.

     

    Boiska i ogród szkolny

    1. Zaleca się korzystanie przez uczniów ( w trakcie przerwy międzylekcyjnej jak i lekcji) z  pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
    2. Z boiska i ogrodu nie można korzystać w niesprzyjających warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
    3. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów oraz w czasie przerw nauczyciele dyżurujący.
    4. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązane są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.

     

    Transport szkolny

     1. Podczas przewozu uczniów busami szkolnymi dzieci powinny zakrywać usta i nos (maseczka lub przyłbica).

     

    Organizacja spotkań oraz narad

     1. Uczestnicy  spotkań rodziców i narad grona pedagogicznego zobowiązani są:
     1. do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły;
     2. do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
     1. Zebrania przeprowadzane są przy otwartych lub uchylonych oknach. 

     

    ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

    1. Każdy uczeń przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
    2. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
    1. częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
    2. ochrona podczas kichania i kaszlu;
    3. unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
    1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
    2. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
    3. W drodze do i ze szkoły uczniowie korzystający z transportu miejskiego przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

     

    ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

    1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
     i ust, częste mycie rąk woda z mydłem oraz niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
    2. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
     z lekarzem.
    3. Zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
     w domu);
    4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
    5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole.

     

    ZADANIA I OBOWĄZKI PRACOWNIKÓW 

    1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
    2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć ręce zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
    3. Zabronione jest przebywanie pracowników na terenie szkoły, którzy wskazują objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
    1. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
     o wszelkich symptomach chorobowych uczniów (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostnostawowe).

     

    Pracownicy pedagogiczni

    1. Nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
    2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
     1. wyjaśnienia uczniom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone
     2. Wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
     3. zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem; w przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
     4. sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć – dostępność środków czystości
     5. dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywały dystans społeczny;
     6. ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji;
     7. przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

     

    ŻYWIENIE

    1. Szkoła zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie jednostki.
    2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny przez firmę zewnętrzną.
    3. Po zakończeniu spożywania posiłków wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki 
    4. Pracownicy wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:
    1. stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) oraz mycie rąk/ używania płynu dezynfekującego;
    2. regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;
    3. utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
    1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa do 25 osób.
    2. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki.
    3. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.

     

    ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

    1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
    1. założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
    2. umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności porządkowych;
    3. wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
    1. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
    2. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
    3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
    4. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
    1. biurka;
    2. drzwi;
    3. poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
    4. klamki;
    5. włączniki światła;
    6. poręcze i uchwyty;
    7. przedmioty używane prze dzieci.
    1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
     z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na jego opakowaniu. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażenia na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
    2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności.
    3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
     w miejscach niedostępnych dla dzieci. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
    4. umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
    5. zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,

     

    Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w celu ochrony przed koronawirusem

    1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
    2. Odpady wytworzone przez pracowników i uczniów takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
    3. Podczas pakowania/ przenoszenia odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

     

    „STREFA ŻÓŁTA I CZERWONA”

     1. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu Siemianowice Śląskie – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy.

     

    ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

    1. Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas określony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
    2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
    3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony dyrektor Szkoły Podstawowej Arkona wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
    4. W związku z zawieszeniem zajęć dyrektor szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
    1. organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie szkoły oraz
     w formie kształcenia na odległość (wariant mieszany - hybrydowy);
    2. organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (wariant zdalny).
    1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
    2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
    1. ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
    2. zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
    3. uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia;
    4. ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
    5. uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów,  w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia.

     

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
    2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do jej stosowania i przestrzegania.
    3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa
     w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

     

    DODATKOWE INFORMACJE

    Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

    1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
    2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:
    1. techniki mycia rąk: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
    2. techniki dezynfekcji rąk https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
    3. zdejmowania i zakładania rękawiczek i maseczek

    https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

    https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.