• Prywatna Szkoła Podstawowa ARKONA przystąpiła do projektu pn. „Arkona szkoła przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020. Projekt jest realizowany w terminie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku.

    Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

    Uczniowie chętni do udziału w projekcie, dokonują zgłoszenia u wychowawcy klasy na załączonych formularzach (zał. Nr 1,2,3), natomiast nauczyciele do organu prowadzącego szkołę. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 15 września 2021r. 

    Koordynatorem projektu jest Pani Brygida Wiewióra.

    Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w PSP ARKONA, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyk szkoły. Cel zostanie osiągnięty, między innymi poprzez organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu.

    Głównym efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie poziomu kształcenia w PSP ARKONA.

     

                Wyciąg z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Arkona szkołą przyszłości

    § 4

    WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

    1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: 
    1. kształci się/ jest zatrudniona w Prywatna Szkoła Podstawowa Arkona
    1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących dokumentów: 
    1. formularza zgłoszeniowego do projektu (zgodnie z wzorem załącznika nr 1),
    2. deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie z wzorem załącznika nr 2),
    3. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem załącznika nr 3),
    4. indywidualny plan rozwoju uczestnika projektu (zgodnie z wzorem załącznik nr 4).
    1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto 
     w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a, b, c 
     oraz lit. d muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego. 

    Regulamin projektu (PDF)

    Załącznik nr 1 (PDF)

    Załącznik nr 2 (PDF)

    Załącznik nr 3 (PDF)