• Prywatna Szkoła Podstawowa ARKONA przystąpiła do projektu pn. „Arkona szkoła przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 201-2020. Projekt jest realizowany w terminie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 roku.

     Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

     Uczniowie chętni do udziału w projekcie, dokonują zgłoszenia u wychowawcy klasy na załączonych formularzach (zał. Nr 1,2,3), natomiast nauczyciele do organu prowadzącego szkołę. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 15 września 2021r. 

     Koordynatorem projektu jest Pani Brygida Wiewióra.

     Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w PSP ARKONA, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyk szkoły. Cel zostanie osiągnięty, między innymi poprzez organizację zajęć prowadzonych metodą eksperymentu.

     Głównym efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie poziomu kształcenia w PSP ARKONA.

      

                 Wyciąg z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Arkona szkołą przyszłości

     § 4

     WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

     1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria: 
     1. kształci się/ jest zatrudniona w Prywatna Szkoła Podstawowa Arkona
     1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata, następujących dokumentów: 
     1. formularza zgłoszeniowego do projektu (zgodnie z wzorem załącznika nr 1),
     2. deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie z wzorem załącznika nr 2),
     3. oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z wzorem załącznika nr 3),
     4. indywidualny plan rozwoju uczestnika projektu (zgodnie z wzorem załącznik nr 4).
     1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. Ponadto 
      w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 2 lit. a, b, c 
      oraz lit. d muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego. 

     Regulamin projektu (PDF)

     Załącznik nr 1 (PDF)

     Załącznik nr 2 (PDF)

     Załącznik nr 3 (PDF)

   • PROJEKT ETWINNING "LETS PLEY WITH TOYS"

    Celem projektu byłą międzynarodowa współpraca uczniów z różnych krajów Europy, rozwój umiejętności komunikacyjnych i przełamywanie barier językowych w zakresie języka angielskiego oraz budzenie zainteresowania innymi kulturami i kształtowanie postawy otwartości wobec innych. Ponadto projekt „Let’s play with toys” miał na celu ma na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska i recyklingiem.

    W ramach projektu w zależności od zadania uczniowie pracowali indywidualnie lub w małych grupach. Praca indywidualna dała im możliwość samorozwoju, samodzielnego kształcenia umiejętności lingwistycznych oraz pokonywania bariery językowej, natomiast praca w grupach wpłynęła pozytywnie na relacje interpersonalne między dziećmi. Po stworzeniu swojego awatara uczniowie opowiadali o sobie w języku angielskim. Prezentowali swoją ulubioną zabawkę, o której opowiadali, podając informacje takie jak kolor czy materiał, z którego została wykonana. Kolejnym punktem projektu było wymyślenie oraz odebranie krótkiej scenki, w której aktorami były ulubione zabawki dzieci.  Następnym zadaniem było wykonanie zabawek z materiałów nadających się do recyklingu, które nastąpiło po pogadance na temat świadomości ekologicznej. Tą aktywność można było wykonać indywidualnie bądź w grupach. Tworząc gry na stronie internetowej Wordwall o tematyce związanej z zabawkami, uczniowie nie tylko ćwiczyli umiejętności językowe, ale również udoskonalali kompetencje informatyczne.